Stichting Van Rechteren Dalfsen

Missie – reden voor het bestaan van de stichting

Stichting Van Rechteren Dalfsen (hierna de Stichting) is op 13 mei 1986 opgericht door Vrouwe E.M.C. Gravin van Rechteren Limpurg met het doel legaten of erfstellingen te kunnen ontvangen ten einde het onderhoud van Kasteel Rechteren te kunnen bekostigen en zodoende het kasteel met bijgelegen waterpartijen en park (hierna het Kasteel) in het algemeen belang te laten voortbestaan.

Visie – wat wil de Stichting bereiken

De Stichting ziet als haar taak de instandhouding het Kasteel met tuin, park en aanhorigheden. Instandhouding is in dit verband te verstaan als het onderhouden en waar nodig restaureren in overeenstemming met de normen welke voor een historisch monument als het Kasteel in Nederland gelden en het verwerven van inboedel en kunstvoorwerpen welke kunnen dienen voor de inrichting van het Kasteel. Daartoe streeft de Stichting ernaar haar vermogen op een peil te brengen en te houden dat toereikend geacht kan worden voor de instandhouding van het Kasteel.

Strategische Doelstellingen – welke doelstellingen voor de middellange termijn

De Stichting wil haar doelstellingen bereiken door op conservatieve wijze haar vermogen te beheren, open te staan voor het ontvangen van giften, legaten of erfstellingen, en het verkrijgen van subsidies. De Stichting drijft geen onderneming.

Organisatie

De Stichting wordt bestuurd door haar bestuur. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Ch.A. graaf van Rechteren Limpurg (voorzitter)
  • Mr. E. ten Cate (penningmeester)
  • Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck (lid)

Voor de dagelijkse gang van zaken wordt het bestuur bijgestaan door de rentmeester in zijn hoedanigheid als procuratiehouder, de heer Kees Jan Meijer.

Belanghebbende

Het Kasteel is van grote cultuurhistorische waarde. Als zodanig dient de Stichting het algemeen belang.

Operationele activiteiten

In de nabije toekomst wil de Stichting zaken verkrijgen die tot inrichting van het Kasteel kunnen dienen.
Daarnaast wordt het normale onderhoud gepleegd. Dit onderhoud geschiedt mede aan de hand van de rapportage van de Monumentenwacht. Het binnen onderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit financieel mogelijk c.q. gewenst is.
Van actieve werving van giften, donaties, et cetera zal voorshands geen sprake zijn, wel ten aanzien van het verkrijgen van subsidies.